Allmänna villkor

Senast uppdaterad 2024-01-01

INLEDNING

Dessa försäljningsvillkor reglerar BOB System AB försäljning av produkter och montering av produkter som köps utav BOB System AB eller någon utav våra återförsäljare också kallade Bobbare. Dessa villkor ska gälla om inte annat skriftligen har avtalats mellan säljare och köpare. Under rubriken ”Cookiespolicy” informerar vi om användningen av cookies på vår hemsida.

 

PRISER

Priserna på vår webbplats inkluderar inte mervärdeskatt eller andra skatter och avgifter. Om avgifter förändras eller läggs på efter det att avtal har slutits påverkas priset motsvarande ändring eller pålägg. Tex, export- eller importavgifter, skatt eller liknande. BOB System uger rätten att löpande justera sina priser. Priserna som publiceras på vår hemsida är de aktuella priserna och är de som är gällande. Eventuella rabatter räknas mot dessa priser. Prisavvikelser i trycksaker så som i vårt prisblad eller produktblad gäller. Offererade produkter gäller i 30 dagar från att offert/ prisförslag skickats om inget annan överenskommet.

 

BESTÄLLNING

Beställning av bilinredning görs enkelt och säkert här på vår hemsida. Lägg den bilinredning och de produkter du vill ha i varukorgen, fyll i dina uppgifter och klicka sen beställ.

Du är självklart välkommen att beställa via mejl eller ringa oss. (info@bobsystem.se eller 0370-10801). Du kan även beställa din bilinredning av våra återförsäljare eller Bobbare. Nämnda har demoutrustnig och har genomgått BOB monteringskurs. Du finner oss under ”kontakt” och våra återförsäljare under ”årteförsäljare” i huvudmenyn.

 

BETALNING 

BOB System erbjuder olika betalningsalternativ. De tillgängliga betalningsalternativen och eventuella begränsningar anges i kassan. Vi och betaltjänstleverantörerna har rätt att välja vilka betalningsalternativ som erbjuds från tid till annan. Betalalternativen kan också påverkas av kundtyp och nedanstående fakturavillkor.

Om du väljer faktura som betalningsmetod. För att faktura ska kunna tillämpas krävs att företaget är kreditvärdig enligt vår bedömning. Betalning ska vara BOB System tillhanda inom 15 dagar efter fakturadatum om inte annat är skriftligt överenskommet. Sker delleverans får likvid för densamma inte innehållas i avvaktan på slutleverans. Inte heller får betalning hållas inne om det anses att varan eller monteringen inte är enligt beskrivning och överenskommelse. Varan ska i detta fall returneras i oanvänt skick och BOB system krediterar därefter fakturan. (se ansvar för fel). Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt specifikation på fakturan. Varorna är BOB Systems egendom till dess att varan till fullo är betald.

Om du väljer att använda betal- eller kreditkort kommer pengarna att reserveras på kortet vid beställning. Pengarna dras sedan slutligt när godset lämnar vårt lager för leverans till dig eller någon av våra partners.

 

PRODUKTINFORMATION

Uppgifter på vår hemsida, i folder, prisblad, produktblad och liknande är noggrant och grundligt bearbetade, men gör inte anspråk på att vara fullständiga. Ersättningskrav eller följdskador på grund av dessa uppgifter godkänns inte. BOB System kommer inte godta ersättningskrav och/eller följdskador som uppkommit genom ovanstående uppgifter.

 

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, bilder, tekniska beskrivningar samt prover rörande varan eller dess tillverkning, vilka överlämnas av den ena parten till den andra, förblir den överlämnade partens egendom. Dessa får inte utan den andra partens medgivande användas till annat ända mål än för vilket de överlämnats. De får heller inte, utan medgivande, kopieras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. Bilder, texter och tekniska beskrivningar är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.

 

FÖRÄNDRING AV FORDON

BOB System friskriver sig ansvar från eventuella förändringar av testmetoder, CO2-mätvärden och andra tekniska eller legala begränsningar som kan komma att påverka på- och ombyggnationer av fordon. BOB System kan heller inte hållas ansvarig för eventuell påverkan på skatter och avgifter, till exempel fordonsskatt. Vissa typer av byggnationer/installationer kan kräva registreringsbesiktning. Denna tjänst ingår ej i priset för installation.

 

LEVERANS

BOB System levererar inom 3-5 arbetsdagar. Godset skickas dag efter orderdag med DHL eller annan leverantörspartner. BOB System reserverar sig för att om varor tar slut på lagret kan längre leveranstid förekomma. Standardinredning finns på lager. Om inget annat avtalats anses varan såld fritt BOB Systems lager. Godset övergår i köparens ansvar när speditören eller kund hämtar hos BOB System AB. Frakt tillkommer om inget annat anges för leveranser.

Vi beställning av förmontering eller montering hos någon av våra Bobbare kommer leveranstiden att leverera beroende på beläggning hos våra montörer. Kunden ska få information om beräknad montering eller leverans inom 48h från orderläggning.

 

MONTERING

Vid eventuell montering ska fordonet lämnas till BOB System eller någon av vår återförsäljare/ Bobbare städat och rent. Vid de fall BOB System, återförsäljare eller Bobbare inte sett fordonet före montering ska de förutsättningar för montering stämma överens med uppgifter som lämnats vid offert. Om något kan påverka monteringen är det kundens ansvar att informera BOB System, återförsäljare eller Bobbare om detta. Merkostnader kan annars komma att debiteras.

 

SÄKERHET

För oss är din säkerhet otroligt viktig. Därför ska BOB System leverera en så säker produkt som möjligt. Detta är säkerställt med krocktester, hållfasthetsprover och ett godkänt TüV Certifikat. Trots noggranna tester och certifikat finns det inga garantier för vad so händer vid eventuell krock. Detta då varje bilinredning, fordon och förare är unik. Anser våra montörer med den erfarenhet de har att det inte är en lämplig lösning att montera på ett visst sätt kan de avbryta monteringen och kontakta kunden för att tillsammans hitta en optimal lösning. På grund av detta kan priset komma att påverkas.

 

ANSVAR FÖR FEL

BOB System förbinder sig i enlighet med vad nedan stadgas avhjälpa alla uppkomna eventuella fel, genom bristfälligheter i konstruktion, material eller montage som uppkommer inom garantitiden. BOB System erbjuder 5 års garanti när du har monterat hos BOB System eller Bobbare. BOB System ansvarar inte för fel i vara som används i tävlingsverksamhet. I de fall varan använts på annat sätt än som anses förutsatt vid avtalets ingående förkortas tiden för ansvar i motsvarande grad.

Köparen ska inom 14 dagar från den dag då köparen märkt eller borde ha märkt fel på varan skriftligen anmärka om felet. Ifråga om fel som köparen borde märka vid mottagande åligger det denne att genast efter mottagandet underätta BOB System om felet.

Om köparen underlåter att underätta BOB System enligt vad som här angetts förlorar köparen rätten till avhjälpande. Fel utgår enligt fackmannamässig bedömning avvikelse från normal standard. BOB Systems ansvar för fel gäller även för felexpediering som beror på att BOB System under förutsättning att köparen ej insett eller rimligen borde ha insett att felexpediering skett. Det åligger köpare att kontrollera att rätt produkt för ändamålet har erhållits vid mottagen leverans.

BOB systems ansvar avser endast fel som uppkommer vid korrekt användning, lagring och hantering. Det omfattar inte fel förorsakade av omständigheter som tillkommit efter mottagandet. Framför allt omfattar det inte fel som förorsakas av bristfälligt underhåll eller oriktig montering av kund, oriktigt utförd reparation av kund, normal förslitning eller försämring. BOB Systems ansvar avser inte fel som beror på  av köparen tillhandahållet material eller föreskriven lösning av kund tillämpats. BOB System ansvarar inte för eventuella fel på produkter utanför BOB Systems standardsortiment som BOB System anskaffat på kunds begäran. Reklamation på dessa produkter ansvarar kund för själv att driva mot leverantör. BOB System ansvarar för felsökning om montering ingått i produkten. Eventuellt byte står kund alternativt leverantör för, dock är det kunds uppgift att driva detta mot leverantör.

BOB systems ansvar för fel innebär att BOB System efter eget val reparerar eller byter ut felaktig vara. Reparation och utbyte kan antingen utföras hos köparen eller så ska köparen som om säljaren så begär sända varan till säljaren, eller till av säljaren angiven plats för åtgärd. Vid anspråk gällande fel på vara tillämpar BOB System följande;

Kund returnerar felaktig vara. Ny vara skickas efter att BOB System granskat och godkänt returen. Godkänns inte felet som reklamation kan BOB System debitera för kostnaderna detta medfört.

Om kund köper varan utan montering i fordon ansvarar kunden för montering och demontering av densamma. Om BOB system monterar vara i fordon åligger det BOB System att felsöka, reparera eller byta ut varan.

Utbytt vara eller utbytta delar ska ställas till säljarens förfogande och bli hans egendom. Utöver vad som föreskrivits ovan har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att till köparen utge någon ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock ej om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Angivna tidsfrister för avhjälpande av fel förlängs ej genom säljaren åtgärdande av fel.

 

RETURER & REKLAMATIONER

Om din bilinredning inte passar eller du inte är nöjd, tag först kontakt med BOB System innan du skickar tillbaka något. Vi byter ut din bilinredning så du blir nöjd. Returer måste ske skriftligen senast 10 dagar efter leveransen. Varan får inte ha förändrats eller försämrats. Varan ska returneras väl emballerad så att fraktskador ej uppstår p.g.a bristfälligt emballage. Kostnader för frakter och montering krediteras ej. Kund står för eventuella fraktkostnader i samband med retur.

 

BEFRIELSEGRUNDER

Följande omständigheter gör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parternainte kan råda över, såsom naturkatastrof, översvämmning, eldsvåda, inbrott, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplogg, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller förening av leveranser från underleverantör som orsakas av sådan befrielsegrund.

Omständighet som inträffat då avtalet ingås utgör befrielsegrund endast om dess inverkan på avtalets fullgörande då inte kunde förutses. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Om befrielsegrund hindar köparen skall han ersätta säljaren för de utgifter denne haft för att säkra och skydda varan.

Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns ovan har vardera parten, utan inskränkning av vad som övrigt gäller enligt dessa bestämmelser rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten.

 

TVIST

Tvist angående detta avtal dess giltighet, tolkning eller tillämpning därav skall, liksom andra tvister härrörande ur rättsförhållanden på grund av detsamma sak slutligt avgöras i svensk domstol eller skiljenämnd. All information som framkommer under skiljeförfarande, liksom beslut och skiljedom som meddelas i anledning av förfarande, omfattas av sekretess. Information som omfattas av sekretess får inte röjas för tredje person utan samtliga parters skriftliga medgivande, såvitt detta inte är nödvändigt för exekution av domen eller annars följer av lag.